ТЕХНОЛОГИК ХОМ АШЁ

Технологик жараёнини амалга ошириш учун ишлатиладиган хом-ашё табиий газ, мазут ёқилғиси ҳамда кимёвий реагентлар ва техник сувдан иборат.