Молиявий хисоботлар

 Бухгалтерия баланси форма №1 01.01.2021 йил холатига

 Молиявий_натижа_форма №2 01.01.2021 йил холатига

 Молиявий натижа форма №2  01.10.2020 йил холатига

   Бухгалтерия баланси форма №1 01.10.2020 йил холатига

Бухгалтерия баланси форма №1 01.07.2020 йил холатига

Молиявий натижа  форма №2 01.07.2020 йил холатига

Бухгалтерия баланси форма №1 01.04.2020 йил холатига

Молиявий натижа форма №2 01.04.2020 йил холатига

Бухгалтерия баланси форма №1 01.12.2019 йил холатига

Молиявий натижа форма №2 01.12.2019 йил холатига

Бухгалтерия баланси форма №1 01.10.2019 йил холатига

Молиявий натижа форма №2 01.10.2019 йил холатига

Бухгалтерия баланси форма №1 01.07.2019 йил холатига

Молиявий натижа форма №2 01.07.2019 йил холатига

Бухгалтерия баланси форма №1 01.04.2019 йил холатига

Молиявий натижа форма №2 01.04.2019 йил холатига

Бухгалтерия баланси форма №1 01.01.2019 йил холатига

Молиявий натижа форма №2 01.01.2019 йил холатига

Бухгалтерия баланси №1  01.07.2018 йил холатига

Молиявий натижа форма №2   01.07.2018 йил холатига

Бухгалтерия баланси форма №1 01.01.2018 йил холатига

Бухгалтерия баланси форма №1 01.04.2018 йил холатига

Молиявий натижа форма №2 01.01.2018 йил холатига

Молиявий натижа форма №2 01.04.2018 йил холатига